Change Language Thai English
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
150 ม.10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โทรศัพท์ : 075-284453
โทรสาร : 075-284453
E-mail Address : Bangdee2558@hotmail.com
www.bangdee.go.th
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2565
  รายงานผลการประเมิน ITA 2563
 
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
150 ม.10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โทรศัพท์ : 075-284453 โทรสาร : 075-284453
E-mail Address : Bangdee2558@hotmail.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
   Copyright © 2019. www.bangdee.go.th. All rights reserved. Powered by STS Group.